Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment

Zgjidh më të mirin, që të bëhesh më i miri!

Programi i Studimit Bachelor i Fakultetit për Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment është programi i parë i këtij lloji në Kosovë. Ky program është përpiluar në atë mënyrë që të plotësojë nevojat për kuadro profesionale në industrinë dhe institucionet e ndryshme kulturore, si: radio, televizione, platforma online, film, teatër, festivale etj. Si i tillë, ky program është i degëzuar në pesë specializime nga të cilat studentët potencial të këtij fakulteti do të kenë mundësi që të zgjedhin individualisht për të ndërtuar sipas nevojës dhe preferencës, profilin profesional të tyre.

We are Recognised for Excellence 5 star

Pse të studioni Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment ?

Nga vetë fakti që ky fakultet ofron mundësi për të studiuar muzikë moderne, produksion dhe menaxhment muzikor nënkupton se kërkesat e industrisë për kuadro profesional në këto fusha të muzikës janë rritur, andaj aftësimi në cilindo specializim që ofrohet nga ky fakultet do të thotë se ti nesër do të jesh pjesë e industrisë së muzikës e që në thelb është edhe arsyeja e studimit. Fakulteti për Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment ju ofron studentëve potencial mundësin që të inkuadrohen në punë praktike të profesionit që nga fillimi i studimeve e deri në përfundimin e tyre dhe ne këtë e bëjmë me qëllim që ti përgatisim studentët në atë mënyrë që ata të jenë të gatshëm që t’i përballojnë sfidat e mundshme në zhvillimin e profesionit të tyre në të ardhmen.

Specializimet në Bachelor:

  • Kompozim / Këngshkrues
  • Performancë Vokale
  • Performancë në Instrument
  • Audio Produksion
  • Menaxhment Muzikor

Çfarë na dallon?

Përveç asaj që ky program studimi është i pari i këtij lloji në vendin ton, fakultetin për Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment e bëjnë të veçantë këto karakteristika:

  1. Plan programet e pesë specializimeve të këtij fakulteti kanë një koncept didaktik dhe hulumtues gjithëpërfshirës të përcaktuar mjaft mirë e që gjithashtu janë të përshtatshme për nevojat aktuale të tregut.
  2. Fakulteti posedon infrastrukturë të përshtatshme për natyrën e fushës së studimit, duke përfshirë këtu edhe teknologjinë më të sofistikuar të kohës dhe literaturën më bashkëkohore të cilën e konsideron thelbësore për studimin e këtyre specializimeve.
  3. Në përbërjen e këtij fakulteti është i angazhuar një staf akademik adekuat dhe profesional i dëshmuar mirë në fushën pedagogjike si dhe në fushën e veçantë profesionale.

Fakte dhe shifra për UBT-në

18000 Studentë
1000 Staf akademik & administrativ
450 Partneritete ndërkombëtare
50 Programe studimi të akredituara
72 Specializime të akredituara

Çka thonë të tjerët për ne?

"Arritja e 500 pikëve, që është pragu i të aplikuarit për çmime të ekselencës në Evropë, tash edhe në mbarë globin, është arritje e madhe, e UBT e ka arritur... Është bërë pak punë në Rumani, por përsëri, jo në sektorin e arsimit, prandaj vërtetë UBT është prijës”.

Andre Haynes, ekspert i ekselencës

Partnerët tanë

Studio në UBT dhe përfito
të gjitha këto mundësi !

Kjo faqe është specifike për Fakultetin Muzikë Moderne, Produksion Digjital dhe Menaxhment,

Për më shumë detaje rreth këtij fakulteti:
Programi Baçelor Programi Master

Për çdo informatë rreth UBT-së mund të drejtoheni në faqen kryesore

www.ubt-uni.net